Принципи аграрного права України.

Принципи аграрного права:

1. Пріоритетність державного сектору в аграрній політиці;

2. Попередження загроз в продовольчій безпеці та забезпечення ії в межах глобалізації;

3. Застосування інструментів стратегічного управління та впливу на коньюнктуру ринку;

4. Орієнтація на підтримку розвитку коопереціі та кластенноі організаціі виробництва;

5. Принцип розвитку саморегулювання в аграрному секторі;

6. Стимулювання національного аграрного природокористування;

7. Врахування регіональних умов розвитку сільського господарства.

Принципи аграрного права України:

Являють собою загально-керівні ідеї які визначають напрями та характер правового регулювання відносин.

Роль:

*При розробці нормативних актів

*Дає змогу застосувати аналогію права у разі коли існують аграні відносини, які не врегульовані жодним НПА.

Виділяють:

*Забезпечення продовольчої безпеки держави ( продовольча безпека - такий стан економіки Принципи аграрного права України. при якому гарантується фізична і економічна доступність продовольства для всього населення в кількості необхідній для активного і здорового життя. Продовольча незалежність - це умова забезпечення продовольчої безпеки за якої у разі припинення поставок продуктів харчування із-за кордону не виникає продовольчої кризи).

*Врахування особливостей сг діяльності (особливості регулювання праці)

*Вільного обрання селянами форм і напрямів сг діяльності.

*Забезпечення рівності учасників аграрних правовідносин (декларативний)

*Підвищення ефективності державного регулювання аграрного сектору економіки (тенденція дерегуляції, скороченням дозволів і ліцензій, скасування сертифікації зерна).

*Забезпечення інноваційного розвитку сг (інноваційній розвиток передбачає застосування в сг досягнень інтелектуальної діяльності - запровадження новітніх розробок, зокрема насінництва, нові засоби виробництва, запровадження Принципи аграрного права України. сучасних високоефективних технологій вирощування, переробки і реалізацї сг продукції. ЗУ про пріоритетні напрями іноваційної діяльності в України ст. 7. П. 4 ст. 8 - генної інженерні технології та гмо.

*Пріоритетності соц розвитку села (з метою пріоритетності соц розвитку села Постанова КМУ від 19.03.07 н11-58 якою було затверджено державну цільову програму розвитку села до 15 року. Було визначено заходи серед яких впровадження соціальних стандартів і нормативів в сільській місцевості, розвиток підприємництва і розв'язання проблем зайнятості, розвиток інженерного, транспортного сполучення, розвиток освіти, медичного обслуговування і культурно-довільної діяльності, державної підтримки розвитку депресивних сільських територій тощо.

*Принцип екологізації сг (запровадження стандартів і норм для продукції)

*Принцип гарантовано Принципи аграрного права України. ті захисту прав сг товаровиробників (забезпечення дієвих державних гарантій захисту майнових, трудови, членських прав сг товаровиробників, гарантування права на доступність природних ресурсів, вільний вибір підприємницької діяльності, захист від безробіття і соц захист)

*Принцип запозичення позитивного досвіду правового регулювання аграрних відносин зарубіжних країн (тенденція інтергації національної системи до єдиної світової економічної системи в контексті глобалізаційних процесів. Напрямки: пов'язаний зі вступом до СОТ - потоком про вступ 08, ЗУ Про ратифікацію протоколу; пов'язаний з підписанням угоди про асоціацію України з ЄС).


documentaksgkrp.html
documentaksgsbx.html
documentaksgzmf.html
documentakshgwn.html
documentakshogv.html
Документ Принципи аграрного права України.